Slika

Retrogradni Saturn

Zašto Falsifer nije voleo oca


Saturn, najaktivniji nosilac univerzalnih i individulanih sudbina, dug period vremena je u davnoj prošlosti, u mnogim civilizacijama, smatran za vrhovnu planetu. Još je Seneka davno rekao kako Saturn “vrši najveće uticaje na sva kretanja, svih nebeskih tela”. Dakle, nekada prvi planetarni bog koga je sa trona svrgnuo Jupiter sa niže sfere, javlja se u gotovo svim ranim kulturama kao prvi hronokrator, nosilac vremena i njegov pokretač, pobunjeni anđeo, pali čovek, bog kreator platonističkog univerzuma, zainteresovani Demijurg gnostika i oceoubica, samostalno ili u paru sa svojim prvim oponentom Jupiterom. Pre Jupitera nebeski tron u svim antičkim kulturama pripadao je Saturnu i u svim tim kulturama, jednako tako, dominacija je sa njega prešla na Jupitera. Nimib-Marduk, Osiris-Set, Hronos-Zevs, tri su istovetna planetarna para Vavilona, Egipta i Grčke. Danas ih znamo uglavnom kao hronokratore i nosioce najvažnijeg astrološkog ciklusa koji se zasniva na njihovoj konjunkciji. Ovom ciklusu podređeni su svi ostali.

U interpretaciji Saturnove astrološke simbolike obično se kreće i završava na opšte poznatim opisima poput rezervisanosti, rigidnosti, konzervativnosti, skeptičnosti, tromosti, skromnosti, introvertnosti, racionalnosti, emocionalne distanciranosti itd. Ipak, suština njegove simbolike je daleko dublja od nivoa na koji upućuju gore nabrojani epiteti. Čitava astrološka simbolika, i ovo uglavnom nije poznato onima koji nisu ozbiljnije zainteresovani za astrologiju, razvila se iz asocijacija na koje upućuje simetrija nebeskih ciklusa i poredaka planeta, a ne na osnovu više hiljada godina dugog iskustva kako se uobičajeno veruje. Astrološki sistem kakav danas poznajemo najvećim delom stvorili su Grci prepoznavši u osnovama ovog drevnohaldejskog umeća perfekciju harmonije koja se razotkriva na svim nivoima postojanja i prirode. Astrologija je tako nastala kao neformalna konvencija filozofski nastrojenih umova koji su u prirodi prepoznali određene zakonitosti. Na taj način je razvijena i planetarna simbolika. Astronomski planetarni sistem, poznatiji kao Haldejski planetarni poredak, u preseku sa 4 solarne astronomske tačke, odredio je, ne samo osobine planeta, već i njihova primarna zodijačka dostojanstva (domicile i egzaltacije). Haldejski poredak zasniva se na redosledu obrta planeta na vidljivom nebu (povratku planete na istu zodijački poziciju), odnosno, na vremenu njihovog stvarnog obrta oko Sunca.

Saturn je u ovom, krajnje racionalnom i savršenom sistemu, prepoznat kao lutajuća zvezda sa najdužim vremenom povratka. Njegova udaljenost od sublunarnog sveta izgradila je asocijaciju na hladnoću, daljinu, dugovremenost i starost. Ta jednostavna astronomska činjenica koja se uočava pukim posmatranjem, predstavlja suštinu, ne samo astrologije kao takve, već i svih stelarnih kultova drevnih civilizacija. Saturn je tako, zahvaljujući vremenu svog povratka na vidljivu poziciju, u jednom trenutku postao prvi bog, graditelj sveta, pokretač vremena i stvaralac prostora i neko ko je izazvao rađanje univerzuma. Platonov Demijurg je tek jedan u nizu kojima prethodi sumerski i vavilonski bog Tamuz i svi oni su, zapravo, nebeski oličeni u ovoj planeti. Kako je Haldejski poredak neprikosnoveno hijerarhičan, baš kao i čitav kosmos drevnog sveta, Saturnu je vremenom pripala krajnje negativna uloga obzirom da njegova sfera stoji na samom kraju našeg vidljivog opsega. U tom smislu, Saturn je svima “neprijatelj” u kosmičkom okruženju, Mesecu jer isti stoji na suprotnom kraju od njega i Suncu koje zauzima centralnu poziciju, tačno na ekvidistanci između Saturna i Meseca. I tako je Saturn dobio Jarca i Vodoliju za svoja prebivališta. Jarca kao oponenta Mesečevoj kući, a Vodoliju kao neprijatelja solarnom domicilu. Haldejski poredak u preseku sa 2 ekvinocija i 2 tropika je bukvalno odredio mesto Saturna u zodijačkom krugu i njegove osobine koje su, po prirodi stvari, morale biti dijametralno suprotne solarnim i lunarnim.

Kada se govori o retrogradnosti superiornih planeta (Marsa, Jupitera i Saturna) obično se ne uzima u obzir činjenica da retrogradnost, zapravo, predstavlja tačku podele jednog sinodičkog ciklusa planete (konjunkcija sa Suncem) i njen prelaz iz orjentalnosti u okcidentalnost. Retrogradnost je tačka kulminacije odnosa planete sa Suncem koje, kao centralna nebeska figura, distribuira kapacitet integriteta svakog planetarnog simbola. Retrogradnost superiornih planeta nije ništa drugo do nebeski simbol izoštravanja planetarnog principa u sukobu sa solarnim. Kako je opozicijia (retrogradnost) faktički najsvojstvenija Saturnu, jer je njegova prirodna pozicija pozicija naspram Sunca (linija Lav-Vodolija), retrogradni ciklus ove planete samo naglašava njenu simboliku u stvarnoj manifestaciji. Ono što se slabo zna jeste to da Saturn, naročito retrogradni Saturn u kardinalnom ili znaku južne hemisfere (Od Vage do Riba), simbolizuje pobunu, prkos, rušenje poretka, nemire, nesreće, destrukcije i uspostavljanje novih poredaka. Uran moderne astrologije je samo preuzeo signifikaciju tradicionalnog Saturna čije nebesko prebivalište stoji na 180 stepeni od Sunčevog. Kako je Sunce oduvek bilo simbol božanske emanacije i distributera primordijalne svetlosti, jednostavno rečeno, simbol Boga, duha, reda i poretka, prirodno je tako Saturnu pripala malefična pobunjenička uloga Lucifera, palog Adama i bilo kog čoveka koji ruši autoritete, autoritativne poretke, čvrsta pravila i sl. Iznova i iznova ćemo čitati kako aspekti Sunca i Saturna simbolizuju nevolje sa ocem, oceubistvo, očevu smrt, loše odnose sa ocem, gubitak očeve imovine ili nasleđa, ali i natprosečnu ambiciju, velike svetovne aspiracije i političku dominaciju.

Suština Saturnove prirode otkriva se u njegovom mundanom raspoređivanju koja, sva do jednog, ukazuju na to da Saturn želi solarni presto. Iz ovog razloga tradicionalno Saturn jeste simbol pobune na svim kosmološkim i zemaljskim nivoima. On pokreće događaje i, ontološki pre svega, pokreće vreme. Vreme i granica jesu prvi saturnijanski simboli izvedeni iz slike njegovog prividnog nebeskog kretanja i odnosa prema centralnom Suncu. Saturn je tako postao simbol zavisti, velikih pretenzija i ambicija i ova značenja je veoma lako izvesti iz povezivanja mundanih kuća i planeta. Prvi, najjednostavniji, način da se to uradi jeste da se krene od prve planete i prve kuće horoskopa. Saturnu tako pripada ascendent, telo, rađanje, naša pojavnost u ovom svetu, telesna inkarnacija. Iz ovoga je izvedena veza Saturna sa telesnim integritetom, skeletom, kostima i kožom. Njegova mundana egzaltacija pada u XII kuću, prvu malefičnu, u kojoj ova planeta u diurnalu (prividno primarno kretanje neba) započinje realizaciju svojih velikih svetovnih ambicija koje se tiču X polja, vrha, tačke dnevne solarne kulminacije. XII kuća je “porta laboris” (kapija napora), ali napora za uzdizanje jer preko XII, u smeru kazaljki na satu, izlazimo u dnevna mundana polja, najpre XI pa X. Suprotno ovoj kući stoji VI kuća ,takođe simbol muke i napora, ali muke za svetovni i telesni pad jer ovo polje odvodi planetu ispod horizonta i sa vidljivog neba i ona u mundanoj egzaltaciji pripada Marsu, drugom (manjem) malefiku. XII kuća u vezi sa Saturnom zbog toga ima veze sa istinskim namerama pojedinca, njegovim skrivenim motivima, ambicijama i svim onim što izakulisno preduzima kako bi se domogao vrha i srušio autoritet. Autoritet, naravno, prirodno pripada Suncu i mc jeste njegova prirodna pozicija pa se neprijateljstvo između njega i Saturna iz primarne raspodele Zodijaka prenosi na nivo odnosa XII i X kuće.

Saturn na taj način preuzima solarni presto zbog čega mu mnogi autori dodeljuju i X kuću, ali njegova pozicija u njoj simbolizuje isto što i opozicija sa Suncem: sukob sa ocem, loše nasleđe po ocu, loše iskustvo sa ocem, pobunu, pobedu nad ocem koja se kasnije prenosi na sve autoritete, ambiciju koju pokreću ovakvi motivi, prikrivenost i lažnost, loše namere, veoma osetljiv i lomljiv ego koji će sve učiniti kako bi se sačuvao. Saturn u X je savršeni glumac koji navlači odoru konzervativnosti kada je to neophodno, identifikujući se sa solarnim vrednostima samo da bi preuzeo solarnu ulogu. U tradiciji tako ova planeta vremenom dobija i ulogu oca, paralelno sa Suncem, obično u noćnim geniturama.Marko Manilije, astrološki pisac s početka naše ere, Saturna postavlja direktno u IV polje, koje u Haldejskom poretku oduvek pripada Suncu, jer brojeći od ascendenta i prve planete, na 4. poziciji naći će se ovo svetlo. Tako, prelistavajući tradiciju, primetićemo da je Saturn zauzeo četiri od tri mundana vrha, baš kao i Sunce, čime se njegov značaj podiže u prvi plan. Veza Sunca i Saturna je esencijalna za razumevanje ličnosti, njenog integriteta, porodičnog nasleđa, njenih motiva i postupaka.

(Slika: Saturn)

Saturn je daleko više revolucionar nego što se u modernoj astrologiji to razume. Ponašanje Saturna je pritvorno i lažno. On uistinu jeste konzervativan u onom značenju ove reči u kome prestaje da želi promene od onog trenutka kada se iste završe posle njegove intervencije jer, sve sto Saturna motiviše tiče se, u suštini, Sunca. Sunce nije samo središte planetarne sferične kosmologije već, daleko šire, to središte obuhvata još četiri sfere izvan planeta i četiri ispod planeta. Suzili mi ovaj astrološki kosmos na planetarne sfere, ili ga proširili na dodatne, Sunce je uvek u sredini i, kao takvo, predstavlja esenciju svih potonjih sfera. Iz Sunca je nastalo sve, ali da bi se manifestovalo od Sunca se isto mora i odvojiti. Solarni pricnip se "sažima" da bi iz njega nastao univerzum. Kako je to izdvajanje preduslov manifestacije najnormalnije je da izdvojeni princip bude što dalje od Sunca da bi mogao da se iznese u svetu. U praktičnom smislu, sve što je spaljeno (preblizu Suncu) manifestuje se kroz negaciju principa, ali ta negacija ne znači da se negira kvalitet već ono što planeta simbolizuje u nečijem životu. Retrogradnost Saturna je početak maksimalnog odvajanja od Sunca. U praktičnom smislu nama često izmiče razumevanje spaljenog faktora samo iz razloga što nam život nije doneo ono što nazivamo objektivnim uslovima sudbine (bolesti, pogibije, gubici itd.). Sve dok je na unutrašnjem nivou subjektiviteta skloni smo da kažemo kako se neki aspekt nije manifestovao u meri u kojoj smo to, na osnovu teorije, očekivali. Konkretno, spaljenost Satruna, bač kao i retrogradnost istog, jeste priča o ocu i autoritetu u nama i izvan nas. Kako je Sunce esencija svega postojećeg, apsolutni duh i stožer kosmosa, kada ga prenesemo na ljudsku ravan, ono postaje naše počelo (genetika, nasleđe, otac, preci), naš duh, svesni deo naše ličnosti, dakle ego, i oni objektivni uslovi našeg življenja koji nameću obavezu prilagođavanja hijerarhijskom ustrojstvu, sviđalo se to nama ili ne.

Kod Sunca nema uravnilovke, zna se čemu je gde mesto, šta treba, a šta ne. Saturn tako postaje prvi princip rušenja te hijerarhije zarad izgradnje sopstvene. Saturn je "Sunce" noći, lažni autoritet, Demijurg i sujetni igrač sakriven iza maske skromnosti. Noć kojem pripada njegovo svetlo je, zapravo, čovekov kosmos i otuda naziv "Sunce noći”. Formula tačke oca sačinjena je od ova dva faktora, ali ista simbolizuje i autoritativne principe u nama samima, naš odnos prema autoritetima, kapacitet za savijanjem kičme, našu prilagodljivost ili krutost našeg ega. Odnos Sunca i Saturna je priča o volji, dominaciji, borbi za nezavisnost, volji za rušenjem autoriteta, volji za moć, osamostaljivanju, itd. Gde god su ove dve planete u lošem odnosu imamo, ili problem sa očevom ličnosću i teškim uslovima u roditeljskom domu, ili problem u odnosu sa ocem i ličnost koja veći deo života "izgrađuje" sopstveni kosmos u kojem oslobađa ličnu moć rušeći tuđu. Jednako tako, skladan odnos između Sunca i Saturna, ukazuje na fleksibilnost, krotkost, prilagodljivost, poštovanje društvene i porodične hijerarhije, konzervativnost itd. Kada je Saturn blizu Sunca ličnost je prilagodljivija, više zavisna nego nezavisna, bez snage da se suprotstavi autoritetu (iako isto često veoma želi), ide linijom manjeg otpora, razume društvene zakonitosti, poštuje ih, suzdržava se itd. Ovaj aspekt umnogome otežava individuaciju ličnosti, ali, praktično, može da prođe bez ikakvih vidljivih trzavica i nameta sudbine.

Saturn svojom signifikacijom pokriva broj 7 dok se broj 8 javlja kao njegov remedijalni mistični broj. Vlada crnom, a u duginom spektru žutom bojom pa je lako za primetiti da se ljudi okreću jednoj od ove dve boje, ili kombinaciji crne i žute ili žute i plave u svakodnevnom odevanju, onda kada im se ambicija poveća i kada čvrsto odluče da nešto preduzmu po pitanju sopstvene pozicije i afirmacije. Saturn, takođe, vlada i subotom, notom fa u muzičkoj lestvici, olovom, čulom sluha, istočnim vazdušnim strujanjima, gorkim i oporim ukusima i mirisima suvljih nota, safirom i lapis lazulijem. Dobro je ukoliko je pod kontrolom Sunca, na jedan, dva ili četiri znaka od njega posle opozicije, odnosno, retrogradnosti, a loše kada je spaljen, na tri ili šest znakova od znaka Sunca. Takođe, dobro je kada je orjentalan, u I kući i iznad Zemlje po danu, odnosno ispod nje u noćnim kartama. Aktuelni retrogradni poluciklus u znaku Vage značajniji je za ovu planetu od istih ciklusa u drugim znacima jer je Vaga prva od znakova u kojima Sunce ima smanjenu (kraću) dnevnu vidljivost zbog čega se isti smatraju “poslušnim” znacima u odnosu na prvih šest u kojima Sunce ima duže trajanje iznad horizonta. Tako su u početku prvih 6 znakova smatrani benefičnim, jer ih Sunce okupira tokom prve, tople polovine godine u severnoj hemisferi gde je astrologija i nastala. Drugih 6 znakova su, zbog smanjenog intenziteta Sunca i kraćeg dana, smatrani melefičnim. U Persiji, recimo, tih 6 meseci mračnih znakova poistovećeni su sa 6000 godina dugim mračnim ciklusom boga Ahrimana koji je u tom periodu dominirao nad Ormuzdom, bogom dobrote i svetlosti. Klasičan dualistički pogled na svet koji se manifestuje na brojnim nivoima manifestacije. Vaga je jedan od 4 najznačajnija znaka za pokretanje promena na svim nivoima i prethodni retrogradni Saturnov ciklus u ovom znaku doneo je neuspele atentate na dva vladara, dva čoveka čija je funkcija nesumnjivo bila pod solarnom signifikacijom.

Papa Jovan Pavle II i Ronald Regan, u razmaku od nešto više od mesec dana, preživeli su atentate u vreme retrogradnog ciklusa Saturna u Vagi. Poljska vlada je te godine privremeno slomila pokret Solidarnost. U sva tri slučaja imamo borbu između Sunca (vlast) i njenih protivnika (Saturn). I izvan konteksta zodijačkog znaka Vage, specifičan odnos Sunca i Saturna, te određena pozicija ovih planeta na epiciklu, gotovo redovno se javljaju u vremenima ubistava vladara i političara, revolucija i sl. Tako, recimo, prvi ubijeni američki predsednik Abraham Linkoln život je izgubio u vreme retrogradnog Saturna (14.4.1865. godine), zatim sa sličnom pozicijom Saturna na nebu život gubi i predsednik Džejms Garfild (19.9.1881. godine). Pokušaj ubistva Frenklina Ruzvelta desio se u vreme retrogradnog Saturna 14.10.1917. godine. Oktobarska revolucija zvanično je počela 7.11.1917. godine na dan egzaktnog kvadrata između Sunca i Saturna u znaku Lava. Benazir Buto ubijena je, takođe, u vreme retrogradacije ove planete, krajem dedembra meseca 2007. godine. Kralj Aleksandar Ujedinitelj gubi život pod istim astrološkim oklnostima što se Saturna tice, 9.10.1934. godine u Marseju. Prve demonstracije protiv iranskog šaha Reze Pahlavija počinju januara meseca 1978. godine u vreme retrogradnog Saturnovog ciklusa. Ovogodišnji ciklus u Vagi utoliko je značajniji i jači jer se Saturn pojavljuje i kao nosilac još jednog mundanog ciklusa, poslednje solarne eklipse, kao dispozitor iste i prva orjentalna planeta . U natalnim ciklusima retrogradni se Saturn mora tumačiti prema ulozi koju nosi u natalu te kvalitetu i snazi iz natalne pozicije. Svima se ne može tumačiti na isti način, ali kome god se neki lični natalni faktor nalazi na 17. 18. ili 11. stepenu, kao i stepenima između ovih, u onim znacima koji su u aspektu sa Vagom, doživeće značajnije životne promene u 2011. godini. Koje, kakve, i, tačno, kada, zavisi od svakog natala pojedinačno.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Verujem da Bog vlada svime svojim božanskim proviđenjem i da su zvezde, uz njegovo dopuštenje, instrumenti"

(Vilijam Lili, engleski astrolog)