Slika

Škola astrologije

Izučavajte astrologiju na pravilan i efikasan način


Zainteresovani za izučavanje astrologije na ovoj stranici mogu naći detaljnije informacije o školi astrologije koju astrolog Nataša Karalić Koprivica organizuje od 2005. godine. Natašina škola obuhvata pet zasebnih onlajn astroloških kurseva:

  • početni kurs astrologije
  • kurs natalne astrologije
  • kurs horarne astrologije
  • kurs mundane astrologije
  • napredni kurs astrologije

POČETNI KURS ASTROLOGIJE

Početni kurs astrologije je namenjen kako onima koji bi želeli da po prvi put započnu izučavanje astrologije, tako i onima koji su astrologiju samostalno učili iz različite literature, ili u okviru neke od mnogobrojnih škola astrologije, a koji nisu zadovoljni stečenim znanjem i, posebno, rezultatima u praktičnoj primeni astroloških znanja. U toku početnog kursa polaznici imaju priliku da izučavaju materiju razvrstanu po sledećim temama: Pojam i predmet astrologije; Grane astrologije; Zodijak; Planete; Zodijačka dostojanstva; Aspekti; Recepcije; Teorija nebeske sfere; Fiksne zvezde; Mundane kuće; Veština izrade horoskopske karte; Predikcione astrološke metode (solarni i lunarni povratak, sekundarne progresije, direkcije ekvatorijalnih lukova, tranziti); Mundana dostojanstva; Razlike izmedju tradicionalne i moderne astrologije. Većina navedenih tema sadrži i praktične zadatke, kao i pitanja za proveru stečenog znanja. Na kraju kursa, svi polaznici rešavaju završni test provere celokupnog znanja.

KURS NATALNE ASTROLOGIJE

Cilj kursa natalne astrologije je kako da se polaznici upoznaju sa najvažnijim pojmovima, pravilima i tehnikama natalne astrologije, tako i da se osposobe za samostalnu izradu natalnih horoskopa što podrazumeva i umeće polaznika da uspešno rešava uobičajene probleme koji se javljaju prilikom izrade ove vrste horoskopa. U okviru kursa natalne astrologije polaznici izučavaju sledeće teme: Pravila za izračunavanje dužine života; Temperament ličnosti; Astrološki pokazatelji fizičkog izgleda; Vladar ponašanja; Primogenitura (najznačajnija planeta natalne karte); Sinteza ličnih faktora; Kvalitet uma i karaktera; II i IV mundano polje; V i VII mundano polje; Vitalnost i bolesti; Profesija i X mundano polje; XI i XII mundano polje; Astrološke intervencije; Sinastrija; Tumačenje predikcija (solarni i lunarni povratak, progresije, tranziti). Većina tema sadrži praktične zadatke. Na kraju kursa, svi polaznici rešavaju završni test provere celokupnog znanja.

KURS HORARNE ASTROLOGIJE

U toku kursa horarne astrologije polaznici se upoznaju sa najvažnijim pojmovima, pravilima i tehnikama horarne astrologije i osposobljavaju za samostalnu i uspešnu izradu horarnih horoskopa što podrazumeva i rešavanje uobičajenih problema koji se javljaju prilikom izrade horarnih horoskopa. U okviru kursa horarne astrologije izučavaju se sledeće teme: Osnovni pojmovi horarne astrologije (vreme, mesto, način postavljanja horarnih pitanja i dr. osnovni pojmovi horarne astrologije); Mundane kuće i zodijački znaci u horarnoj astrologiji; Planete u horarnoj astrologiji; Zodijačka i mundana dostojanstva u horarnoj astrologiji; Recepcije, Aspekti, Fiksne zvezde i arapske tačke u horarnoj astrologiji; Kvalifikovanje vremenskih jedinica u horarnoj astrologiji; Pitanja I i II mundanog polja (fizički izgled, izgubljene stvari, ukradene stvari, novac i dr.); Pitanja III i IV mundanog polja (pisma, pošiljke, kupoprodaja nekretnina); Pitanja V i VI mundanog polja (trudnoća, medicinska horarna pitanja, smrt); Pitanja VII i VIII mundanog polja (ljubav, brak, ortakluci, partnerstva, sportska takmičenja, sudski sporovi); Pitanja IX i X mundanog polja (putovanja, školovanje, snovi, poslovna pitanja); Pitanja XI i XII mundanog polja (prijateljstva, stipendije, nagrade, porezi, zatvor); Vremenske prognoze u horarnoj astrologiji; Intervencije u horarnoj astrologiji. Sve teme sadrže i veći broj praktičnih zadataka. Na kraju kursa, svi polaznici rešavaju završni test provere stečenog znanja.

KURS MUNDANE ASTROLOGIJE

Kurs mundane astrologije je namenjen iskusnijim poznavaocima astrologije u toku koga se mogu steći znanja o drevnim veštinama mundanih analiza i predikcija. U toku kursa polaznici izučavaju sledeće teme: Podela sveta prema Klaudiju Ptolomeju; Radikalni mundani horoskopi; Mundani ciklusi - opšti deo; Mundani ciklus hronokratorskih konjunkcija; Solarne i lunarne eklipse; Sinodički ciklusi; Ciklusi ekvinocijskih i tropičkih ingresija; Astrološka meteorologija; Konvencionalne prediktivne metode u mundanoj astrologiji.

NAPREDNI KURS ASTROLOGIJE

Napredni kurs je namenjen iskusnijim poznavaocima natalne i mundane astrologije i po svom karakteru predstavlja vrstu specijalističkog kursa u ovim oblastima astrologije. Na ovom kursu se izučavaju zaboravljene ili ređe primenjivane astrološke tehnike natalne i mundane astrologije. U toku kursa se izučavaju sledeće teme: Rektifikacija; Firdarije; Ciklusi ingresija i planetarnih stanica; Ciklusi planetarnih aspekata; Ciklusi solarnih ingresija; Ciklusi solarnih i lunarnih eklipsi; Ciklusi lunarnih faza i lunarne kuće (studija o Mesecu); Profekcije; Natprosečne sudbine; Pravila i tehnike elekcione astrologije.

DODATNE INFORMACIJE O ASTROLOŠKIM KURSEVIMA

Svi kursevi su zasnovani na tradicionalnim pravilima i tehnikama što polaznicima omogućava da se sa astrologijom upoznaju u njenom izvornom obliku, odnosno sa onakvom astrologijom kakva je postojala od njenih početaka, preko perioda stare Grčke, srednjeg veka, perioda renesanse i prosvetiteljstva pa do polovine XIX veka kada je ova drevna veština znatno izmenjena štetnim intervencijama koje su tada učinjene. Kursevi su zasnovani na učenjima velikana astrologije među kojima posebno treba pomenuti: antičke astrologe Klaudija Ptolomeja i Manilija, znamenite srednjevekovne arapske astrologe Mašalaha, Al-Hajata i Al-Birunija, zatim Bonatija, Vilijama Lilija, Nikolasa Kalpepera i dr.

Jedna od specifičnosti kurseva je i ta da osnovni izvor za pohađanje kurseva predstavljaju autorski tekstovi astrologa Nataše Karalić Koprivice u kojima je posebna pažnja posvećena onim problemima na koje nailazi svako ko se tek upućuje u tajne astrologije. Ovi tekstovi osim teorijskih objašnjenja sadrže i praktične zadatke za rešavanje, odnosno kontrolna pitanja čija je svrha provera stečenih znanja. Dopunski izvor predstavljaju pažljivo odabrana, najkvalitetnija dela znamenitih astrologa. Neke od ovih knjiga možete kupiti u knjižarama, a neke besplatno i legalno preuzeti sa interneta. Ove knjige nisu neophodne za uspešno pohađanje kurseva, ali, kako se radi o najkvalitetnijoj astrološkoj literaturi, preporučuje se da ih tokom vremena nabavite. Za pohađanje kurseva će vam biti potreban i neki od astroloških programa kao i tabele dnevnih zodijačkih pozicija planeta, mesečevih čvorova, mesečevih faza, eklipsi itd. - Efemeride. I jedno i drugo možete naći i besplatno i legalno preuzeti sa interneta, odnosno koristiti na internetu.

Pohađanje kurseva se obavlja putem e-mail poruka. Prednost ovakvog načina pohađanja kurseva, odnosno tzv. učenja na daljinu, ogleda se, između ostalog, i u tome što svaki od polaznika kursa može, ukoliko se za tim ukaže potreba, na određeno vreme prekinuti pohađanje kursa, a zatim, nakon što obnovi teme koje je savladao, nastaviti sa pohađanjem kursa. Rad se odvija tako da polaznici kursa, za svaku od tema čije je izučavanje predviđeno na kursu, dobijaju odgovarajući tekst putem e-mail poruke. Nakon što pročitaju tekst, polaznici imaju mogućnost da se konsultuju u vezi sa onim delovima teksta koji im nisu dovoljno jasni, odnosno sa bilo čime što ih u vezi sa konkretnim tekstom interesuje. Broj konsultacija nije ograničen, što znači da se svaki polaznik može konsultovati prema svojim potrebama, odnosno onoliko puta koliko to bude potrebno sve dok u potpunosti ne ovlada temom i ne bude spreman za rešavanje praktičnih zadataka koje tekst sadži. Nakon što polaznik potvrdi da je razumeo tekst, i nakon što uspešno reši zadatke koje tekst sadrži, prelazi se na izučavanje naredne teme na kursu.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa izborom odgovarajućeg kursa, sadržinom i načinom pohađanja kurseva, literaturom, cenama, načinom plaćanja i sl. molimo vas da kontaktirate astrologa.

"Astrologija je jezik. Ako ga razumete, nebo vam govori."

(Dejn Rudjar, američki pisac, kompozitor i astrolog)