Slika

Astrološke usluge

Izrada horoskopa, konsultacije sa astrologom


Komunikacija sa klijentima i izrada horoskopa su važan deo astrološkog rada svakog astrologa, prilika za proveru brojnih astroloških znanja i sticanje praktičnog astrološkog iskustva. Ukoliko ste zainteresovani za izradu horoskopa ili konsultacije sa astrologom, na ovoj stranici možete naći detaljnije informacije.

NATALNA ASTROLOGIJA

  • rektifikacija horoskopa
  • natalni horoskop
  • posebna natalna analiza
  • godišnji horoskop
  • uporedni horoskop

Rektifikacija horoskopa je utvrđivanje tačnog stepena ascendenta u natalnom horoskopu u cilju utvrđivanja tačnog vremena rođenja neke osobe. Ukoliko vam tačno vreme rođenja nije poznato, ili sumnjate da vreme koje vam je poznato kao vreme rođenja nije tačno, a niste u mogućnosti da ga saznate na drugi način, rektifikacija je jedini način da saznate tačno vreme rođenja. Postupak rektifikacije koji astrolog Nataša Karalić Koprivica izvodi predstavlja kombinaciju starih rektifikacionih tehnika i ličnih iskustava u rektifikaciji horoskopa stečenih tokom niza godina izrađivanja natalnih horoskopa.

Natalni (životni) horoskop pruža opštije informacije o kvalitetima najvažnijih aspekata života jedne osobe (temperament, ponašanje i karakter, zdravstvene prilike, različite životne predispozicije - posebno one koje se odnose na školovanje, izbor zanimanja i stručno usavršavanje, emotivni život i sklonost ka određenom tipu partnera, prilike u porodici i braku, potomstvo i odnosi sa decom, poslovne i finansijske prilike tokom života, mogućnost odlaska i boravka u inostranstvu i dr.) u meri u kojoj se to može videti iz natalne karte klijenta. Sažetije predikcije za period od 2-3 godine su sastavni deo svakog natalnog horoskopa.

Posebna natalna analiza - za razliku od natalnog horoskopa koji predstavlja analizu više važnijih životnih aspekata, posebna natalna analiza za predmet ima određeni segment natalnog horoskopa. Ukoliko ne želite izradu celokupnog natalnog horoskopa, već samo detaljniju analizu, primera radi, partnerstava i braka (da li će biti braka i kada, broj bračnih veza, kvalitet bračnih odnosa i sl.) ili plodnosti i potomstva (kvalitet plodnosti, određivanje najpovoljnijih perioda za začeće, kvalitet odnosa sa decom i sl.), ili bilo kog drugog aspekta života, posebna natalna analiza je najbolji izbor.

Godišnji lični horoskop (natalni prediktivni ciklusi) služi detaljnijoj analizi jednog perioda života, uobičajeno u trajanju od jedne godine (na primer, od rođendana do rođendana). Za razliku od sličnih horoskopa nekih drugih astrologa koji se, uglavnom, svode samo na solarne povratke, godišnji lični horoskopi koje izrađuje Nataša Karalić Koprivica predstavljaju rezultat primene više astroloških metoda (sekundarne progresije, solarni i lunarni povratak, tranziti, tranzitne planetarne stanice sa sinodičkim konjunkcijama i opozicijama, firdarije i profekcije).

Sinastrijski (uporedni) horoskop je astrološko sredstvo putem koga se, upoređivanjem prethodno izradjenih posebnih natalnih analiza, detaljno analiziraju odnosi izmedju dve ili više osoba u vezi sa određenim životnim aspektom (emotivni i bračni odnosi, poslovni odnosi itd.). Ova vrsta horoskopa pruža dragocene informacije o kvalitetima analiziranih odnosa, dobrim aspektima i osobinama, opasnostima koje ih ugrožavaju, ili ih mogu ugroziti. Nezamenljivo je sredstvo za detaljne analize odnosa između dve ili više osoba. Svaki uporedni horoskop se sastoji od dve posebne natalne analize i posebno izrađene analize odnosa.

HORARNA ASTROLOGIJA

  • horarni horoskop
  • godišnje horarne konsultacije

Horarna astrologija je grana astrologije, veština pružanja odgovora na konkretna pitanja. Horarna astrologija je deo astrološke tradicije i kao takva svoj vrhunac je doživela tokom XVII veka u Engleskoj kroz astrološko stvaralaštvo Vilijama Lilija (William Lilly), Džona Gadburija (John Gadbury), Nikolasa Kalpepera (Nicholas Culpeper) i drugih znamenitih astrologa. U horarnoj se astrologiji odgovori astrologa na postavljena pitanja zasnivaju na tumačenju astroloških karata napravljenih za mesto i vremenski trenutak u kojem je astrolog primio i razumeo postavljeno pitanje. Primenom pravila i veština horarne astrologije moguće je dati odgovore i predikcije (predvidjanja) na raznovrsna pitanja iz različitih oblasti života kao što su: emotivni život, bračni, porodični i odnosi sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imovinski odnosi, posao i finansije, zdravstvene prilike i dr. Svaki horarni horoskop se sastoji od horarne karte i sažetije analize horarne karte. Ukoliko žele, zainteresovani za ovu vrstu usluga se mogu opredeliti i za godišnje horarne konsultacije koje podrazumevaju odgovore na pet horarnih pitanja (bez izrade horarnih karata) koje mogu postaviti astrologu u toku godinu dana.

MUNDANA ASTROLOGIJA

  • mundani horoskop

Mundana astrologija je grana astrologije, skup više astroloških veština koje za svoj predmet imaju različite prirodne i društvene (ekonomske, političke i sl.) pojave i fenomene kao što su: elementarne nepogode, pandemije i epidemije bolesti, nastanak i statusne promene država i drugih organizacija, ratovi izmedju država i građanski ratovi, političke revolucije i dr. Mundani horoskop se sastoji od odgovarajuće mundane karte i analize mundane karte.

ASTROLOŠKE INTERVENCIJE

  • elekcioni horoskop
  • nacrti za izradu astroloških talismana

Elekcionim horoskopima se vrši određivanje najpovoljnijeg trenutka za započinjanje nekog poduhvata. Ukoliko pripremate započinjanje neke aktivnosti (školovanje, stručno usavršavanje, poslovna aktivnost, obraćanje državnom organu u cilju dobijanja odobrenja ili druge isprave, nastup u javnosti, put u inostranstvo i sl.), a želeli bi ste savet astrologa u vezi sa najpovoljnijim trenutkom za započinjanje, elekcioni horoskop je pravi izbor za vas. Elekcioni horoskop se sastoji od elekcione karte i analize elekcione karte.

POMOĆ U IZBORU ODGOVARAJUĆE USLUGE

Ukoliko želite kompletan životni horoskop ili analizu interpersonalnih odnosa, poručite izradu natalnog, odnosno odgovarajućeg uporednog horoskopa. Ukoliko ste više zainteresovani za astrološke analize za budući vremenski period (predikcije), vaš izbor su godišnji lični horoskopi. Ako ste zainteresovani za pomoć astrologa u vezi sa jednom konkretnom životnom situacijom ili problemom, odaberite izradu horarnog horoskopa. Izaberite elekcioni horoskop, ukoliko vam je potrebna pomoć astrologa za određivanje najpovoljnijeg trenutka za započinjanje, odnosno obavljanje nekog važnog poduhvata.

DODATNE INFORMACIJE U VEZI SA ASTROLOŠKIM USLUGAMA

Važno je napomenuti da su svi horoskopi izrađeni u skladu sa pravilima tradicionalne astrologije primenom odgovarajućih astroloških metoda i tehnika. Astrološke karte i analize nisu kompjuterski generisane, već se izrađuju za svakog klijenta posebno. Izrađeni horoskopi i analize se dostavljaju na vašu imejl adresu. Nakon što primite i pročitate horoskop, možete slobodno tražiti dodatna objašnjenja i pitati sve što vas interesuje u vezi sa izrađenim horoskopom. Odgovori dobijeni na ova dodatna pitanja često mogu biti od većeg značaja od prvobitne analize i smatraju se sastavnim delom izrađenog horoskopa.

Svima koji poruče neku od astroloških usluga se garantuje da će ista biti izvršena u skladu sa opisom koji se nalazi na ovoj stranici, odnosno koji im je saopšten putem e-mail poruka. Ne garantuje se za tačnost astroloških analiza i predikcija i, posebno, ne garantuje se za to da će klijenti biti zadovoljni onim što će u okviru istih saznati. Isključuje se pravna ili druga odgovornost za postupanje koji klijenti preduzmu na osnovu sadržine astroloških usluga koje su im pružene.

Izrađeni horoskopi nisu i ne mogu predstavljati zamenu za stručnu pomoć lekara i psihologa. U slučaju da se astrologu obraćate zbog zdravstvenih ili psiholoških problema, bez obzira na astrološke analize i predikcije, obavezno se obratite svom lekaru ili psihologu.

Za pomoć u izboru odgovarajuće usluge, u vezi sa sadržajima pojedinih usluga, podacima neophodnim za izradu pojedinih horoskopa i drugim informacijama, nemojte se ustručavati da se obratite astrologu Nataši Karalić Koprivici.

"Svako može da postane milioner, ali, da biste postali milijarder, potreban vam je astrolog!"

(Dž. P. Morgan, američki bankar)