Slika

Lunarni i solarni tip ličnosti

Tačka fortune i njeno značenje


Dualistička priroda svega stvorenog oduvek je bila osnovna inspiracija mislećeg čoveka. Na svakom koraku, u svemu što opažamo ili osećamo uočavamo polarnosti čije dijametralnosti čine nekakvu celinu. Noć i dan, muško i žensko, toplo i hladno osnovne su ideje koje odražavaju prvobitnu neophodnost božanskog samosažimanja kako bi se obezbedio "prostor" za stvaranje. Taj inicijalni čin u kojem se, prema hermetičkom misticizmu, Bog sam odvojio od sebe, zauvek je pokrenuo emanaciju dvojnosti svega stvorenog. Čitav svet je ovim činom rastrzan samim svojim postojanjem. Dualistička odlika svega postojećeg manifestuje se na svakom stepenu hijerarhije, kako kosmološke, tako i prirodne, odnosno, ljudske. Osnovni zadatak čoveka prema hermetičkim verovanjima jeste da vrati svetu prvobitno božansko jedinstvo činom oboženja ili individuacije rečeno jezikom savremene psihologije. Ova se svrha ostvaruje na najrazličitije načine, najčesće stihijski i spontano, u svim prostorima dvaju polova između kojih se odvija postojanje. Prevazilaženje te zamke dvojnosti smatra se vrhunskim dostignućem ljudskog duha. Put ka tom ucelinjenju u astrologiji, odnosno, natalnom horoskopu, se sagledava kroz tačku fortune koja simbolizuje vezu primarnog i sekundarnog svetla, Sunca i Meseca. Fortuna nije ništa drugo do luk Mesečeve faze odbijen od stepena ascendenta i, kao takva, odražava silu dualnosti u jednoj ličnosti. Sreća se u tradiciji hermetizma razume kroz sklad suprotnih principa, odnos racia i emocija, umnog i telesnog i zato pomenuta tačka, na osnovnom nivou, simbolizuje kapacitet za postizanjem intimne sreće. Odnos Sunca i Meseca predstavlja središte čoveka, suštinu njegove ličnosti, njihovo međusobno rastojanje određuje onu tačku koja obezbeđuje vezu sa eteričnom sferom hermetičara, odnosno, kvintensencijom (petim elementom) alhemičara. Tačka fortune, alfa i omega ovog sveta u mikrokosmičkim okvirima čoveka, jeste tanana veza koja ga povezuje sa nebeskim oblastima, ona uska kapija koja ga "otvara" prema božanskim predelima. Za neke mislioce tačka fortune i tačka duha jesu simbol filozofskog "kamena besmrtnosti" i cilj alhemijskog preobražaja. Tradicionalna astrologija simboliku svetala sagledava nešto drugačije od popularne jer prevazilazi simboličke okvire muško-ženskog, odnosno, svesno-nesvesnog određenja. Sunce je u tradiciji, iznad svega, simbol primarne snage duha, vrhovne hijerarhije koja svoju moć "preliva" na planetarne principe tako što sopstveno svetlo distribuira na 6 planetarnih nivoa ponavljajući na taj način prvobitni čin stvaranja i jedinstvo koje se time izgubilo kako bi svet nastao. U tom smislu, Sunce je suština postojanja, jedina istinska svrha i motiv. U jednom natalu, Sunce predstavlja simbol ne samo ega, ne samo svesnog dela ličnosti, već, iznad svega, središte besmrtnog dela iz kojeg proističu sve svetovne ambicije i motivacije. Kvalitet njegove zodijačke, mundane i almutenske snage ukazaće na potencijal ličnosti za individuaciju, a veza sa Mesecom snagu i kvalitet ličnosti te stepen ravnoteže između racionalnog i žudnog dela, odnosno, kapacitet da se prihvate sopstvena mera i ograničenja sudbine. Natali u kojima svetla nisu dobro povezana, u smislu negativne recepcije, lošeg aspekta ili odsustva aspekta, odražavaju loše integrisanu ličnost, nesrećnu ličnost koja se ne miri sa objektivnim ograničenjima i ovo je slučaj čak i onda kada je većina planeta dobro mundano i zodijački raspoređena. Kako Sunce i Mesec predstavljaju središnji ifluksus preko kojih se obezbeđuje manifestacija planetarnih snaga, njihov međusobni odnos i odnosne tačke jesu središte svih motiva i žudnji u jednom životu. Podela sveta na dva osnovna principa preslikana je i na čovekovu ličnost pa se ista nameće pre svih drugih podela (podele prema četiri elementa-četiri temperamenta, podela prema dominantnoj-almutenskoj planeti, podela prema sektorima itd.). Odrediti okvire solarnog i lunarnog tipa ličnosti za astrologa predstavlja jedan od najvećih izazova jer se ovaj zadatak ne odnosi samo na određivanje nekih specifičnih osobina već je u svojoj primarnoj svrsi isti usmeren na pronalaženje esencije intimne sreće koja nema mnogo veze sa objektivnim prilikama nečijeg zivota. Da li će neko biti više ili manje srećan umnogome je prikazano odnosom između luminara, odnosno, stepenom podređenosti Meseca u odnosu na Sunce jer, kao što je gore rečeno, Sunce predstavlja simbol večnog jedinstva i zlatne niti ljudske besmrtnosti dok je Mesec čovekovo smrtno telo pre svega, njegova otelotvorena duša vezana za zemlju i opterećena žudnjama i nametima sudbine. Mesečev ontološki greh jeste greh žudnje i proždrljivosti i to ne samo u fizičkom već i u psihološkom smislu. Kako sam nema originalno svetlo, kao i druge planete, zavisi od Sunca, ali blizina Zemlji čini da njegova pasivnost ima daleko veće astrološke implikacije i otuda njegova sekundarna uloga u odnosu na Sunce, a primarna u odnosu na 5 planeta.

Solarne i lunarne tipove ličnosti lako ćemo prepoznati u svim natalima u kojima postoji velika disproporcija između lunarnih i solarnih faktora, ali ne na način na koji se to uobičajeno čini pukim prebrojavanjem faktora natala prema znacima Sunca i Meseca. Jedan planetarni princip se ne prepoznaje samo kroz planetu, već i kroz srodnu zodijačku i mundanu pozadinu, relevantnu tačku, almutenski sled, čas rođenja i čitav niz različitih kombinacija svih faktora karte. Na dominantno lunarni tip ličnosti ukazaće: ascendent u kardinalnom ili fleksibilnom znaku uz Mesec u istom; stelijum u III polju jer isto predstavlja mundanu poziciju Mesečeve egzaltacije; Mesec u kadentnim poljima; stelijum u VII polju bez ikakve veze sa Suncem, Saturnom ili Jupiterom jer VII polje pripada Mesecu prema Haldejskom poretku; zatim, fortuna u aspektu sa Marsom; Mars u I polju ili u vezi sa Mesecom u kadenciji u kardinalnom ili fleksibilnom znaku. Marsova uloga u ovome je bitna jer, iako muška i aktivna planeta, Mars deli mundanu pripadnost sa Mesecom. Mars vlada III kućom u kojoj se Mesec raduje. Mars u VII, takođe, može biti jedan od indikatora lunarne psihologije; zatim Mesec u IX, baš kao i Sunce u III jer Suncu pripada IX, a Mesecu III polje prema mundanim egzaltacijama. Usmerenost vladara ascendenta, vladara časa rođenja ili almutena karte na VII ili III polje. Skrajnuta i neaktivna tačka duha; slabo naglašeni mundani uglovi i fiksni znaci. Solarni tip pretpostavlja suprotne natalne pozicije: ascendent u fiksnom znaku; Mesec u fiksnom znaku; stelijum u IX, X ili I polju; vladar ascendenta, časa ili almutenskog sleda u istim poljima; Sunce na ascendentu, mc-u, ic-u ili IX polju; Saturn u I polju ili mc-u, u vezi sa Suncem, vladarem ascendenta ili almutenom; stelijum u znacima solarnih dostojanstava (Lav, Ovan, Strelac u dnevnim rođenjima); muške planete na ascendentu; stelijum u fiksnim znacima ili ugaonim kućama; tačka fortune u sukcedentnim kućama sa aspektom od strane planete u fiksnom znaku; snažna i istaknuta tačka duha koju aspektuje dispozitor, Sunce ili Mesec; fiksna pozicija almutena prenatalnog sizigijuma ili muška planeta kao dispozitor tog stepena. Pozicija tačke fortune na ascendentu je simbol solarnog karaktera, takođe, jer je Mesec u tim slučajevima vrlo blizu Sunca, u tamnoj fazi, što znači bez ikakve moći.

Lunarni tip ličnosti lako je prepoznati i bez poznavanja astrologije. On je natprosečno osetljiv na ambijente, vrlo je nemiran i žudi za promenama. Ekstravertan je i zavisan od mišljenja drugih ljudi, bitno mu je u velikoj meri kakav utisak ostavlja, traži pažnju, često putuje i menja lični stil, sklon je trendovima i zavisan od njih, povodljiv, često troši više nego što ima. Njegove su veze obično "obećavajuće", u njih ulazi sa velikim entuzijazmom i očekivanjima, ali retko koja duže potraje. Drugi su mu često krivi jer ne prepoznaju "dubinu njegovog senzibiliteta", rado se bavi površnim temama i popularnim senzacijama, često ne prepoznaje suštinu, ne razlikuje bitno od nebitnog i uči sa teškoćom. Moguće najlošija njegova osobina jeste zavist koja simbolički odražava činjenicu da je Mesec taj koji zavisi od Sunca, a ne obratno. Suprotno uvreženom verovanju da Mesec nema ništa sa telesnim i materijalnim u tradiciji, nije tako. Mesec je ponajviše simbol telesnog dela čoveka, njegovih telesnih i zemaljskih potreba pa se prenaglašen lunarni princip može manifestovati kroz velike materijalne ambicije ili izraženu potrebu za sakupljanjem određenih stvari. Lunarni tip nije srećan čak ni onda kada ne postoje objektivni razlozi za tako nešto. Nema stabilan fokus, otvoren je za mnoga interesovanja koja se često menjaju, osetljiv je na vreme i vremenske prilike, vrlo fleksibilan i kolektivan. Tipične profesije naglašeno lunarnog tipa su: tabloidno novinarstvo, umetnička zanimanja i interesovanja, u literarnom stvaralaštvu poezija, dramske umetnosti, sve profesije u vezi sa putovanjima, poslovi modnog biznisa itd.

Solarni tip je, naravno, dijametralno suprotan. Sedentarne je prirode, teško se pomera, ne žudi za putovanjima, retko menja adrese. Miran, stabilan, gotovo nikada ne menja lični stil, slabo osetljiv na mišljenja drugih, nepovodljiv za trendovima, samouveren, racionalan sa razvijenom logikom, ceni sadržinu daleko više od forme, sklon dubokom mišljenju, ostvaruje stabilne društvene i emotivni veze, konvencionalan, tradicionalan, ljubitelj reda i hijerarhije, imun na trendove i intimno miran. Često vrlo netolerantan prema različitostima, ovaj tip je individualac, vrlo skeptičan i neretko previše krut i zatvoren za trendove i "neproverene" ideje. Profesije Sunca su: analitičko novinarstvo, sve društvene i prirodne nauke, filozofija, a u umetnosti jedino književna proza.

Na kraju, postoje i ljudi koji ne pripadaju niti jednom od ova dva tipa, odnosno, pripadaju i jednom i drugom. Njihovi natali imaju približno jednako potentne solarne i lunarne faktore, luminari su im u skladnom aspektu ili recepciji i neretko su rođeni sa ascendentom u solarnom znaku, terminu ili dekanu i lunarnom času i vice versa. Takvi natali su najbolje integrisani i kriju "šifru" potencijala "velikog alhemičarskod dela". Ljudi sa takvim natalima upadljivi su po neobičnoj smirenosti i svedenosti u svakom pogledu (izrazu lica, odeći, mimici, glasu). Uravnoteženost lunarnog i solarnog lišava ih svake upadljive manifestacije koja je posledica kakvog intimnog psihološkog nedostatka. Takvi ljudi govore jednostavno, nemaju velikih pretenzija ni prema čemu, skromni su i pomirljivi. U životu sazrevaju ranije od drugih. Često su bez ikakvih ambicija i neobično zamozadovoljni. Ovakvi natali su retki jer pretpostavljaju, ne samo formalan sklad između svetala, već i njihovu povezanost sa ostalim faktorima karte, naročito tačkama fortune i duha. Ovakve karte kriju ključ za prevazilaženje zamki dvojnosti i onoga što danas nazivamo potpunom individuacijom ili oboženjem.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Svrha života je istraživanje Sunca, Meseca i nebesa."

(Anaksagora, antički grčki filozof)