Slika

Horoskopski faktori braka i ljubavi prema Vetiju Valensu


Vetije Valens je izrazito autentičan antički astrološki pisac. Njegova specifičnost se odražava u duboko kontemplativnom pristupu metodskim pitanjima. Jedno od takvih je da tačke uzima za polazne faktore pitanja koja se tiču ljubavnih partnerstava. Tačke konstruiše u zavisnosti od pola rođenog. Ženska tačka braka, pored tačke fortune, dobija se na osnovu distance između Meseca i Marsa koja se odbija od stepena ascendenta. Muška tačka predstavlja rastojanje između Sunca i Venere, a prema stepenu ascendenta. Valens objašnjava i logiku koja leži iza obe ove formule i poziva se na egzaltacije. Naime, Venera vlada znakom koji je sedmi u odnosu na solarnu egzaltaciju, a Mars vlada sedmim znakom od znaka lunarne egzaltacije. Ostali horoskopski faktori ovog pitanju su:

  1. Sedma kuća sa vladarem i aspektima.
  2. Venera prema sopstvenoj poziciji, svim mogućim kvalifikacijama, ali i prema kvalifikacijama njenog dispozitora. Takođe, manje primetno, ali prisutno kod ovog autora je i pozivanje na stanje Venerinih znakova, ne samo Venere.
  3. Četiri relevantne tačke braka. Valens je ovde specifičan jer dve primarne hermetičke tačke dovodi u vezu sa ovim pitanjem s obzirom da fortuna i duh predstavljaju fokusnu tačku odnosa luminara projektivanu od ascendenta. Fortuna, kao lunarna tačka, tako simbolizuje i tačku braka i ljubavi u ženskim nativitetima, duh kao solarna isto to u muškim.

Aforizama u ovom poglavlju njegove "Antologije" ima mnogo pa ću nabrojati samo neke i to one koje se mogu smatrati generalijama nezavisno od ovog autora.

Kada govori o Veneri, njena pozicija u kardinalnom ili znaku dve figure uvek svedoči o višebrojnosti ili nestabilnosti neke vrste kada su ljubav, brak i ljubavne veze u pitanju. Ubedljivo najgora, od svih mogućih kombinacija, je njena veza sa Saturnom, posebno preko kvadrata i opozicije. Čak i kada je Venera dostojanstvena, veza sa Saturnom je kvari pa će, po njemu, žena sa takvom planetarnom kombinacijom privlačiti pažnju muškaraca iz nižih društvenih slojeva, ružnih muškaraca, bolesnih ili starih muškraca. Negativna je čak i veza Venere i Merkura jer isti, sa jedne strane, daje partnera koji je previše posvećen merkurijanskim prioritetima i učenjima da bi imao snage za pitanja iz Venerine nadležnosti. Jednako i Merkur može da bude simbol veze sa društveno nisko rangiranim muškarcima.

Suprotno ovome veza sa Jupiterom ukazuje na partnere i partnerke iz više društvene hijerahije.

Ako Saturn kulminira, a Venera je na donjem uglu, ili veza ide preko linije kvadrata, to je posebno loša konfiguracija koja ukazuje na partnera/partnerku iz nižih društvenih nivoa. Valens je prilično opterećen vezom Venere i Saturna, koju smatra najgorom mogućom kada su ljubavne prilike rođenog u pitanju.

Nezavisno od toga da li je ili ne Venera angularna, aspekt sa Saturnom iz sukcedentne ili angularne njegove pozicije daće neku vrstu seksualne divergencije i neadekvatnosti, bilo da je sama osoba promiskuitetna i besramna, bilo da se upušta u seksualne i ljubavne veze sa “nedostojnim” partnerima. Ovo “nedostojan” ili “nevredan, manje vredan” se može komentarisati u vrlo različitim kontekstima negativnih vrednosnih kvalifikacija.

Jupiter, kao što je već rečeno, simbolizuje svemu ovome suprotno. Daje ugledne, imućne, učene, pristojne, lepe, moralne partnere. Sam Jupiter, ako je povezan sa lošim konfiguracijama Venere i Saturna, ublažiće loše startne indicije istog.

Od ostalih aforizama mogu se izdvojiti sledeći:

Mesec u solarnom orbisu, pod solarnim zracima, je generalno loš znak. Venera i Mars, kada su preblizu Suncu, simbolizuju česte i duge tajne veze i afere, paralelne ljubavne živote. Ovo je naročito pojačano postavkom signifikatora u kardinalnim znacima.

Veza Marsa i Venere preko benefičnog aspekta simbolizuje brak posle dužeg perioda varanja partnera kada se prvi partner ostavlja zbog drugog.

Mesec i Venera u istom znaku, uz istovremenu aspektnu vezu sa Jupiterom i Marsom, daje incestne ljubavne veze ili vezu/brak sa daljom rođakom u natalima muškaraca.

Dakle, primarni faktori natala za procenu kvaliteta ljubavnih veza prema Vetiju Valensu su: sedmi znak od ascendenta, skupa sa vladarem i planetama u njemu, Venera, skupa sa njenim vladarem i aspektima koje sama prima, te opštim kvalifikacionim preduslovima, tačke braka, što su za ženu fortuna i tačka koja se dobija rastojanjem od Meseca do Marsa odbijenim od ascendenta, a za muškarca to su tačka duha i tačka braka koja se dobija rastojanjem od Sunca do Venere, a prema ascendentu. Sve se računa, znak, kuća, aspekti prema tački i aspekti i stanje njenog vladara. Pogledati posebno da li se neka planeta ponavlja po osnovu veze sa pomenutim faktorima. Ta će planeta, svakako, imati poseban značaj u proceni.

Najčešće navođena pravila u vezi sa brakom i ljubavnim partnerstvima redovno se tiču znaka sedme kuće, vladara ove kuće, tačke braka (najvažnija je tačka sa Saturnom i Venerom u formuli) i Venere, jednako preko njene osnovne pozicije i aspekata koje prima i vladara tripliciteta znaka u koji pada.

Dorotej je autor koji Veneru postavlja u prvi plan, jednako u muškim i ženskim rođenjima i jednako prema njenim triplicitetnim dispozitorima. Sedma kuća i nekolicina tačaka dolaze tek posle Venere kod ovog autora.

Ptolomej ima svoje metodske preferencije. On u muškim nativitetima prednost daje Mesecu, u ženskim Suncu, dok Venera i Mars spadaju u natalne signifikatore seksualnosti itd. No, Valens je posebno zanimljiv jer priču o braku počinje sa Mesecom. Na početku svog pisanja, kod opštih opisa planeta, za Mesec kaže da predstavlja:

“život, telo, majku, izgled, vid, negu, starijeg brata, kraljicu, vlasništvo, materijalnu sreću, grad, masu ljudi, putovanja, lutanja i zajednički život, odnosno, legalni brak.”.

Kao i u svemu Valens prvo piše o opštim značenjima u odnosu na sve grane astrologije. Tako je Mesec u mundanoj katarhai jednako grad ili je narod u nekom mundanom ciklusu, ili je kraljica zbog radovanja u 3. kući, koja je sedma od radovanja Sunca u 9. Mesec je i jedan od faktora procene materijalne situacije, pa je uvek ravnopravan uz vladara 2. i njegovu tačku, tačku fortune i po ovom pitanju. Kao univerzalni horoskopski faktor kosignifikuje, praktično, svako pitanje svakog horoskopa, jednako natalnog, horarnog ili mundanog. Zanimljivo je da, kao univerzalni ženski simbol, Mesec kod Valensa simbolizuje i starijeg brata zbog radovanja u trećoj kući.

Mesec tako univerzalno vlada ovim delom horoskopa, ali po haldejskom redosledu pada u 7. (Ovo Lili spominje na kraju tradicionalne astrološke epohe, ali, pre njega, i Gvido Bonati u srednjem veku). No, ovde je Valens zanimljiv jer Mesecu u Mesečevim derivacijama dodeljuje još jedan nivo značenja u vezi sa pitanjem braka. Posle 7. kuće i Venere, Mesec je najvažniji faktor, odnosno, dve tačke u kojima Mesečeva simbolika participira, a to su tačke duha i fortune. Pre ovoga na jednom mestu piše da posebno mlad mesec simbolizuje brak u nekim ciklusima. Fortuna i duh su tačke odnosa muškog i ženskog svetla, pa je u muškim rođenjima:

“Mesto braka tačka duha, u ženskim se o ovom pitanju valja suditi prema tački fortune jer ova mesta sjedinjuju Sunce i Mesec. Jednako za muškarce i žene neophodno je proceniti stanje ovih tačaka, kvadrate i opozicije koje primaju, njihove vladare i videti da li su oni benefici ili malefici.”

Za Vetija Valensa je karakteristična i metoda derivacije od fortune kao alternative.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Svako od nas je deo duše univerzuma."

(Plotin, grčki filozof)