Slika

Horarna astrologija

Umeće pružanja astroloških odgovora na brz i jednostavan način


POJAM HORARNE ASTROLOGIJE

Horarna astrologija je grana astrologije u okviru koje astrolog pruža odgovore na konkretna pitanja izrađujući astrološku (horarnu) kartu za vreme i datum kada je saznao (čuo ili pročitao) i razumeo pitanje koje mu je postavljeno, kao i za mesto u kome se u tom trenutku nalazio. Kada govorimo o pojmu horarne astrologije važno je napomenuti da između horarne i natalne astrologije postoji značajna razlika. Predmet horarne astrologije je ograničen na analizu (pružanje odgovora) na jedno sasvim određeno pitanje koje je postavljeno astrologu u nameri dobijanja konkretnog astrološkog odgovora. Za razliku od horarne astrologije, predmet natalne astrologije nije toliko ograničen i odnosi se na najvažnije aspekte života osobe kojoj se izrađuje natalni horoskop (temperament, ponašanje i karakter, zdravstvene prilike, različite životne predispozicije - posebno one koje se odnose na školovanje, izbor zanimanja i stručno usavršavanje, emotivni život i sklonost ka određenom tipu partnera, prilike u porodici i braku, potomstvo i odnosi sa decom, poslovne i finansijske prilike tokom života, mogućnost odlaska i boravka u inostranstvu i dr.). Razlika u onome što horarna i natalna astrologija imaju za svoj predmet povlači za sobom i jednu praktičnu posledicu - horarna astrologija, odnosno horarni horoskopi su znatno pogodnije astrološko sredstvo za pružanje preciznih odgovora na neko jasno i konkretno pitanje, dok su natalni horoskopi pogodniji za jednu širu, ali, istovremeno, i opštiju analizu celokupnog života natusa, odnosno najvažnijih aspekata života.

POREKLO HORARNE ASTROLOGIJE

Hronološki posmatrano, horarna astrologija je najmlađa grana astrologije, tako da tvrdnje da je najstarija, koje se povremeno mogu naći, zapravo, nisu tačne. Najstarija je, bez sumnje, tzv. protomundana astrologija ranog vavilonskog perioda. Nakon ove prve vavilonske astrologije razvila se natalna astrologija između VIII i V veka pre nove ere. Horarna astrologija se razvila, nakon natalne astrologije, iz skupine starogrčkih astroloških metoda poznate pod nazivom katarhai (počeci). Katarhai su uporedne, prediktivne i dijagnostičke astrološke tehnike analiza karata napravljenih za trenutke raznovrsnih početaka koje su se, obično, poredile sa radiks kartama (najčešće natalnim). Katarhai karte se dele na uporedne karte početaka (elekcije), prediktivne karte početaka (pitanja) i dijagnostičke karte (horarne dekumbiture ili jatromatematičke dekumbiture). U najširem smislu katarhai podrazumevaju i sve karte napravljene za trenutak objave vesti u vezi sa bilo kojim događajem. Kao što se iz navedene podele katarhai karata može uočiti horarna astrologija se razvila iz katarhai prediktivnih karata početaka, dijagnostičkih katarhai karata i katarhai karata objava vesti.

Najranija pravila katarhai astrologije iz kojih će se razviti horarna astrologija se dosta razlikuju od kasnijih arapskih i evropskih pravila koja su uspostavljena u vreme kada horarna astrologija doživljava svoju ekspanziju i formira se kao posebna grana, otprilike, od VIII do XVII veka. Ptolomej nije pominjao katarhai metode kao ni mnogi drugi antički astrolozi poput Pola Aleksandrina, Helidora, Firmika Materna i drugih . Ta pravila katarhai (iz kojih će se kasnije razvijati horarna astrologija) su često koristili Nigidije Figul, Akvila, Antioh Atinski i Dorotej Sidonski. Antioh Atinski svoja pravila razrađuje u delu pod nazivom "O ispitivanjima", a Dorotej Sidonski u svojoj "Carmen Astrologicum".

Kada govorimo o katarhai, značajno bi bilo dodati da se danas veruje da prve katarhai metode potiču iz vavilonske magije pa se iste kod nekih autora dele i na magijsku (interventnu) i prognostičku (dijagnostičku) katarhai astrologiju. Prva se tiče elekcionih intervencija, ali i intervencija na osnovu horarnih savetodavnih pitanja i tumačenja, a prognostička se zasniva na svim horarnim kartama i kartama početaka iz kojih se, bez ikakvih intervencija, traga za predikcijom buducih događaja ili rasvetljavanjem kakve svršene situacije. Katarhai su u svom najranijem obliku zasnovane uglavnom na pozicijama horoskopskih uglova i Meseca iz čega se vidi veza sa vavilonskim lunarnim kućama (manzilama). Dorotej, na primer, akcenat stavlja na vrste znakova i naročito insistira na korišćenju podele znakova na "prave" i "pogrbljene", odnosno na kratkouzlazne i dugouzlazne, tj. na one koji izlaze za manje ili više od dva ekvinocijalna sata. Događaj se komentariše u kontekstu svakog pitanja posebno. Ovu materiju on obrađuje u V knjizi pomenutog dela "Carmen Astrologicum". Za njegov rad karakteristične su dodekatemorije znakova kao i obavezno poređenje katarhai karte sa orignalnom radiks kartom. Ova se veza gubi kasnijim samostalnim razvitkom horarne astrologije.

Za formiranje horarne astrologije kao posebne astrološke grane, razvitak njenih specifičnih pravila i veliku afirmaciju horarne astrologije posebno su zaslužni znameniti astrolozi koji su živeli i stvarali između VIII i XVII veka (Mašalah, Bonati, Sonders, Lili, Kalpeper i drugi). Oni su formirali horarnu astrologiju kakvu danas poznajemo i koja se, među malobrojnim pravim poznavaocima, danas izučava i praktično primenjuje kao deo (grana) astrologije koju nazivamo tradicionalnom astrologijom, a pojava da njome pokušavaju da se bave i oni koji slede tzv. modernu (popularnu) astrologiju izmišljajući neka nova pravila (posebno u odnosu na vreme i mesto koji su relevantni za izradu horarne karte) koja nemaju nikakvo uporište u teoriji horarne astrologije (sadržanoj u delima znamenitih astrologa) nanosi štetu ovoj staroj veštini.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

Astrologija je jedan od najranijih pokušaja čovekovih da otkrije red skriven iza, ili unutar, zbunjujućeg i prividnog haosa u postojećem svetu.

(Karen Hamaker-Zondag, holandski astrolog)