Slika

Koliko dugo ćemo živeti?

Astrološka pravila za procenjivanje dužine ljudskog života


Tradicionalna astrologija razvila je metod za procenjivanje dužine ljudskog života na osnovu nekih relevantnih signifikatora natalne karte. Zbog velike smrtnosti dece u starim vremenima nastala su posebna pravila za procenu da li će novorođenče poživeti više od godinu dana. Kao ubedljivi astrološki pokazatelji veoma rane smrti deteta smatrale su se ugaone pozicije luminara uz istovremenu blisku konjunkciju ili opoziciju svetla sa Marsom ili Saturnom i po longitudi i po latitudi, a da pri tom niti jedan benefik ne obrazuje nikakav dobar aspekt sa svetlima. Takođe, vrlo je loše ako su malefici okcidentalni u odnosu na svetla (ako izlaze posle njih) i sa njima prave konjunkciju ili ako jedno svetlo pravi konjunkciju sa jednim malefikom, a drugo svetlo izlazi neposredno pre drugog malefika. Mars naročito aflikuje Sunce kada je okcidentalan, a Saturn Mesec kada je orjentalan u odnosu na njega, a pri tom se dispozitori svetala nalaze u istom znaku u kom i svetla ili u I kući. Vrlo loša je i situacija kada se svetla nađu na uglu na stepenu ekvidistanca između Marsa i Saturna. Arapski srednjovekovni astrolozi verovali su da dete neće dugo poživeti ako su vladari tripliciteta znaka ascendenta i vladari tripliciteta dominantnog svetla u odnosu na vreme rođenja postavljeni u kadentnoj ili malefičnoj kući bez dobrog aspekta sa beneficima Juiterom ili Venerom . Da će dete preživeti detinjstvo pokazano je ugaonim pozicijama vladara tripliciteta ascendenta, vladara tripliciteta znakova svetala, s tim sto u noćnim rođenjima prednost se daje Mesecu, a u dnevnim Suncu, zatim ugaonim pozicijama vladara tripliciteta prenatalnih sizigijuma i vladara tripliciteta tačke fortune. Od tri vladara prvi je najvažniji, a on se određuje u odnosu na doba rođenja. Ohrabrujući pokazatelji biće i ugaone postavke neoštećenih svetala, benefika ili vladara ascendenta i, jednako tako, ugaona pozicija almutena karte ili hajlega. Od ugaonih kuća najsrećnije su I i X dok sukcedentna XI, po nekim autorima, ima čak i jaču zaštitnu ulogu od IV ili VII. Dodatna srećna okolnost je sticaj duktorija relevantnih signifikatora (vladara tripliciteta, luminara, benefika ili vladara ascendenta) koja se sastoji u snažnoj mundanoj, zodijačkoj, aspektnoj i poziciji prema horizontu. Ova se poslednja ogleda u orjentalnosti i okcidentalnosti gde se orjentalni signifikatori smatraju snažnijim.

Pravila za procenu dužine života svih starijih od jedne godine donekle se razlikuju u klasičnoj grčkoj i kasnijoj ptolomejskoj astrologiji, ali oba načina polaze od istog. Ta početna pozicija tiče se procene signifikatora osnovne životne sile koji se naziva hajleg ili afeta. Prva reč je arapskog porekla i u slobodnom prevodu znači "neka se oslobodi", "neka bude oslobođen". Ovo se odnosi na onu planetu ili tačku na ekliptici koja je "oslobođena" da se kreće dok, na osnovu dnevne Zemljine rotacije, ne sretne neku drugu planetu ili tačku koja predstavlja njenu direktnu suprotnost. Taj signifikator suprotne prirode naziva se anareta ili "rušilac života".

Prvi kandidati za hajlega jesu svetla Sunce i Mesec, s tim što u dnevnim rođenjima prednost ima Sunce, a u noćnim Mesec. Da bi Sunce, odnosno Mesec, mogli da budu hajleg neophodno je da se nalaze iznad horizonta u povoljnim kućama, a to su XI, X, IX i VII. Malefične dnevne kuće XII i VIII ne uzimaju se u obzir zbog negativne simbolike koju imaju. Prva mundana kuća, iako se formalno nalazi ispod horizonta, takođe predstavlja hajleg mesto jer je sama po sebi pozitivna i simbolički direktno predstavlja osobu o čijem se horoskopu radi. Ukoliko se nijedno svetlo ne nalazi u ovim mundanim kucama, hajleg u dnevnim horoskopima tražimo u almutenu Sunca. Sama rec almuten znaci "najsnažniji" i ovde podrazumeva onu planetu koja ima najviše zodijačkog dostojanstva na određenom stepenu zodijačkog kruga. Ovaj astrološki faktor određuje se kumulativnim zbrajanjem osnovnih dostojanstava i to tako što domicil nosi 5, egzaltacija 4, triplicitet 3, termin 2, a lice 1 poen. Ukoliko almuten Sunca ne zauzima hajleg poziciju, prelazimo na almuten poslednjeg sizigijuma koji se desio pre rođenja. Sizigijum se odnosi na početak faze mladog ili punog meseca u zavisnosti od toga koja je prethodila rođenju. Ako se desi da se ni almuten faze ne nalazi u nekoj od pozitivnih dnevnih kuca, hajleg će, u dnevnim rođenima, biti stepen ascendenta. U noćnim horoskopima, hajleg se najpre traži u Mesecu. Ukoliko ovo svetlo ne zauzima hajleg poziciju, okrećemo se njegovom almutenu. Sledeća opcija je almuten poslednjeg sizigijuma pre rođenja, zatim dispozitor tačke fortune i, na kraju, ascendent kao poslednja opcija.

Neki astrolozi klasičnog grčkog perioda razvili su složenija, kvalifikovana pravila za određivanje hajlega. Ova pravila sačuvana su zahvaljujući radu srednjevekovnih arapskih astrologa poput Mašalaha (Masha'allah ibn Atharī ) i Abu Ali Al-Hajata (Abu 'Ali Al-Khayyat). Da bi svetlo, po ovim pravilima, bilo hajleg, neophodno je ne samo da se nalazi u benefičnim dnevnim mundanim poljima, već i da bude u aspektu sa nekom planetom koja ima bilo koje osnovno dostojanstvo na stepenu na kojem se nalazi. Ovo je najvažnija razlika između ptolomejskih i klasičnih grčkih pravila o određivanju "nosioca životne sile" u jednom horoskopu.

Anaretu, oponenta hajlega, "rušioca života" kako ga još zovu, obično, predstavlja planeta u VIII kući. Ukoliko se desi da u njoj stoji više planeta, anareta je uvek ona planeta koja je bliža vrhu kuće. Ako je VIII polje prazno, anareta može biti ili vladar VIII ili neki malefik u zavisnosti od procene astrologa. Po teoriji smrt se dešava kada hajleg naleti na anaretu bilo sekundarnom progresijom, bilo direkcijom ekvatorijalnog luka. U praksi to uvek nije tako. Rane smrti se dešavaju i bez ovog kontakta. Ono što je zasigurno istina jeste da se nasilne, neobične i rane smrti dešavaju ljudima čije karte nose takav potencijal, koje imaju neko neobično svedočanstvo smrti, poput aflikovanog VIII polja, vladara VIII u prvoj, teško aflikovanu tačku smrti postavljenu na nekoj nekretnici ili u I polju i sl. Formule za izračunavanje tačaka smrti su ASC+VIII-MO i VIII+SA-MO. Uvek se u obzir uzimaju kako pozicija same tačke, tako i pozicija njenog vladara (vladara znaka u kojem se nalazi).

Ako se destruktivni potencijal nasluti iz karte, moći ćemo (ali ne uvek) približno da odredimo dužinu života i bez posmatranja "hajleg-anareta" kontakta i to na osnovu tzv."alkohodena". Alkohoden je "odreditelj godina" i on je uvek almuten hajlega, dakle, planeta koja ima najviše zodijačkog dostojanstva na stepenu hajlega. Često se dešava da dve planete imaju jednak zodijački potencijal. U ovakvim situacijama prednost ima planeta koja je bolje mundano pozicionirana. Kada procenjujemo alkohoden moramo ga kvalifikovati prema snazi njegovog zodijačkog i mundanog dostojanstva i prema kvalitetu aspekata koje pravi. Dobri apekti sa beneficima dodaju mu desetak godina, a loši aspekti sa maleficima oduzimaju isto toliko pa i znatno više, ukoliko je aspekt vrlo blizak. Svaka planeta ima tri seta godina (najveće, srednje i najmanje) koje poreklo vuku iz zbira njihovih termina (malih zodijačkih dostojanstava). Koliko godina će alkohoden simbolizovati zavisi od njegove snage u natalnom horoskopu.

[nastavak teksta ispod slike]

Natalna karta Kralja Aleksandra I Karađorđevića

Primer Nj. V. Kralja Aleksandra I Karađorđevića, rođenog 16. decembra 1888. godine u 09h 00m na Cetinju, pokazuje da je njegova smrt, 1934. godine, prikazana progresivnom konjunkcijom hajlega (Sunce) i anarete (Mars) koji je ujedno i vladar tačke smrti koja se nalazi na 17 stepeni ovna. Nj. V. Kralj Aleksandar I Karađorđević u svom horoskopu (karta na slici) ima tzv. naglašeno svedočanstvo smrti zbog postavke malefičnog Marsa, vladara tačke smrti u I polju.

Drugi primer je čuvena holivudska diva Merilin Monro, rođena 1. juna 1926. godine, u 09h 30m PST, u Los Anđelesu. I ona ima naglašeno pitanje smrti u svom natalu jer se Mars nalazi u VIII polju. Njen hajleg je Sunce, a alkohoden Merkuru domicilu, ali spaljen, što se smatra najgorom aflikcijom zbog čega mu možemo dati između najmanjih i srednjih životnih godina, što za Merkur iznosi između 20 i 48 godina života. Umrla je u 36. godini života, kada se progresivni ME, koji je ujedno i vladar tačke smrti, približio stepenu njenog natalnog ascendenta.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

Ovaj tekst je prvi put objavljen u astrološkom časopisu "Astrologos", broj 42 iz 2005. godine, a potom i na starom sajtu astrologa Nataše Karalić Koprivice. Nakon toga, tekst je, u celini ili u delovima, objavljivan na više lokacija na internetu, uključujući i mnoge slučajeve objavljivanja bez navođenja imena autora teksta.

"Verujem da Bog vlada svime svojim božanskim proviđenjem i da su zvezde, uz njegovo dopuštenje, instrumenti."

(Vilijam Lili, engleski astrolog)