Slika

Tačka ljubavi


Tačku ljubavi, jednu od četiri najvažnije tačke Vetija Valensa, poznajemo još kao Venerinu tačku, tačku Erosa ili koliko je rođeni voljen i omražen. Eros i Neophodnost su derivacije iz tačaka Fortune i Duha i predstavljaju najviše i najniže domete duše i duha. Eros je ascenzivni, a Neophodnost descenzivni princip. Formula za Eros je ASC + duh - fortuna, obrnuto noću. Jedna od ove dve tačke, koja je ispod horizonta, ujedno je i tačka baze.

"Tačka ljubavi u operativnim mestima, sa beneficima u konjunkciji ili aspektu, daje moralne težnje i čini čoveka ljubiteljem dobrog. Neki se okreću edukaciji ili umetnosti, njihov je karakter omekšan užicima i njihove se nade ne čine uzaludnim (srećni su). Drugi su pak ljudi ljubavi i seksualne želje koji uživaju u životu … Ova je tačka važno mesto natala i zato obrati veliku pažnju na nju."

Iz navedenog citata vidimo da Vetije Valens ovu tačku dovodi u vezu sa moralnim kvalitetom i intelektualnim aspiracijama, ali i sa čulnim senzibilitetom pa je kod nekih eros usmeren na umno, kod drugih na telesno. Iz pozicije ove tačke zaključujemo (u kontekstu drugih venerijanskih faktora horoskopa) koliko je osoba srećna u ljubavi, koliko je voljena, koliko je sposobna da voli, koliko je moralna i na koji način teži dobru i duhovnim pitanjima. Kao i sve tačke, trebalo bi da je postavljena u dobroj kući, znaku kojim vladaju benefici, da je aktivirana bliskim aspektima od strane vladara, benefika ili svetala. Kako sam Valens kaže, ovo je izuzetno važno mesto natala, drugo mesto Venere od jednakog značaja. Planetarni princip jednako se izražava kroz planetu, tačku, nekretnicu, kuću i znak.

Kada se tumače stvari iz Venerine nadležnosti, u obzir se mora uzeti i ova tačka, ali su njena značenja dublja s obzirom da su tačke bliže povezane sa duševnim i duhovnim delom čoveka. Ova se tačka kod nekih interpretatora naziva i tačkom filozofa. Dakle, ASC + duh - fortuna, obrnuto u noćnim rođenjima. Ko će nas voleti, kome smo zanimljivi, gde je ljubav našeg života, koliko smo sposobni za apstraktno mišljenje, koliko smo moralni, empatični i na koji način istražujemo i ostvarujemo ova pitanja, prikazano je tačkom Erosa.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Svako od nas je deo duše univerzuma."

(Plotin, grčki filozof)