Slika

Opšti uslovi za pohađanje astroloških kurseva


Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje astroloških kurseva koje organizuje astrolog Nataša Karalić Koprivica (u daljem tekstu "organizator kursa"), molimo vas da pažljivo pročitate informacije koje se nalaze na ovoj stranici:

 • Astrološki kursevi su zasnovani na doktrini tzv. tradicionalne astrologije i učenjima velikana astrologije, među kojima posebno treba pomenuti antičke astrologe Klaudija Ptolomeja i Manilija, znamenite srednjevekovne arapske astrologe Mašalaha, Al-Hajata i Al-Birunija, zatim Bonatija, Vilijama Lilija, Nikolasa Kalpepera i dr.
 • Celokupna organizacija astroloških kurseva (primera radi: tempo rada, podela ili spajanje pojedinih tema, broj zadataka i kontrolnih pitanja itd.) je u nadležnosti organizatora kursa.
 • Zainteresovanima za astrološke kurseve koji nemaju značajnije predznanje iz tradicionalne astrologije snažno se preporučuje da najpre pohađaju početni kurs astrologije. U slučaju da je u nedoumici u vezi sa izborom kursa, polaznik može zatražiti tzv. Test za proveru predznanja iz tradicionalne astrologije, koji će polazniku pomoći da proceni da li najpre treba da pohađa početni kurs astrologije ili neki od narednih astroloških kurseva.
 • Organizator kursa svakom polazniku obezbeđuje odgovarajući materijal za uspešno pohađanje kurseva. Ovaj materijal se sastoji od autorskih tekstova astrologa Nataše Karalić Koprivice, koje polaznik može koristiti isključivo za ličnu upotrebu, uz obavezu da ih ne objavljuje na bilo koji način. Organizator kursa može preporučiti i dodatni, neobavezni materijal, koji polaznik može koristiti besplatno, ili nabaviti o svom trošku.
 • Celokupna komunikacija između organizatora i polaznika kursa se, po pravilu, odvija putem imejl poruka, a na drugačiji način samo izuzetno i po prethodnom dogovoru.
 • Organizator organizuje kurs za svakog polaznika pojedinačno, prilagođavajući obim i tempo rada prethodnom znanju polaznika i brzini kojom savladava pojedine teme.
 • Uobičajeni tempo rada je jedna tema nedeljno. Moguće je praviti pauze, u zavisnosti od potreba organizatora, odnosno, polaznika kursa.
 • Nakon što prouči dostavljenu temu, polaznik kursa se slobodno može obratiti organizatoru, kako bi razjasnio, eventualne, nejasnoće i nedoumice. Nakon što dobije odgovore, polaznik nastavlja sa proučavanjem teme, nakon čega odgovara na kontrolna pitanja i/ili rešava praktične zadatke. Nakon što se uveri da je polaznik savladao prethodnu temu, organizator kursa polazniku šalje sledeću temu za proučavanje. Organizator kursa po sopstvenoj proceni može dva ili više puta ponavljati kontrolna pitanja i praktične zadatke, kako bi polaznik što bolje savladao temu.
 • Očekivano vreme za završetak kursa je 6 meseci. Polaznik kursa je u obavezi da kurs završi u roku od 12 meseci od dana kada je izvršio uplatu. Po proteku ovog roka polaznik može nastaviti sa pohađanjem kursa samo uz saglasnost organizatora kursa.
 • Polaznik kursa ima pravo na povrat uplaćenog novca u slučaju da organizator kursa otkaže dalje pohađanje kursa, ili iz bilo kog drugog razloga koji se mogu pripisati u krivicu organizatora kursa. Polaznik kursa nema pravo na povrat uplaćenog novca ukoliko nije zadovoljan organizacijom, tempom rada, sadržinom ili težinom kursa pa zbog toga otkaže pohađanje kursa, ili iz bilo kog drugog razloga koji se ne mogu pripisati u krivicu organizatora kursa. Polaznik nema pravo na povraćaj uplaćenog novca, ukoliko je od dana plaćanja proteklo više od 12 meseci, čak i u slučaju da dalje pohađanje kursa nije moguće iz razloga koji se mogu pripisati u krivicu organizatora kursa.
 • Smatraće se da su svi polaznici informisani o ovim uslovima i da su saglasni sa njima.
 • Organizator kursa zadržava pravo na izmenu ovih uslova u svakom trenutku, bez obaveze izričitog obaveštavanja polaznika o tome.
 • Organizator i polaznik kursa se obavezuju da u slučaju postojanja spora isti pokušaju da reše mirnim putem. U suprotnom, predviđena je nadležnost suda u Beogradu.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa izborom odgovarajućeg kursa, sadržinom i načinom pohađanja kurseva, literaturom i sl. molimo vas da kontaktirate sa Astrologom.

"Svako od nas je deo duše univerzuma."

(Plotin, grčki filozof)